ERICo - komunikacija med naravo, družbo in sodobno tehnologijo
Odpadki, biološko razgradljivi odpadki
Zemljine
Poročila o vplivih na okolje
Šolski program
Naša naložba v prihodnost več

Vstopna stran

Akcijski plan za zmanjšanje smrtnosti rjavih medvedov v Sloveniji je na spletni strani projekta LIFE

V sklopu projekta »Celovito upravljanje in varstvo rjavega medveda v severnih Dinaridih in v Alpah (LIFE DINALP BEAR) smo raziskovalci inštituta ERICo skupaj s sodelavci iz Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani izdelali akcijski plan za izvedbo omilitvenih ukrepov za zmanjšanje smrtnosti rjavih medvedov v Sloveniji zaradi prometa. več

Osnutek občinskega programa varstva okolja (OPVO) za MO Velenje

Priprava OPVO za MO Velenje se je prevesila v sklepno fazo. Med 25.5. in 1.6.2015 je na Uradu za urejanje prostora in preko spletnih strani potekala javna razgrnitev osnutka programa. več

V juniju 2015 prejeli novo izdajo Priloge k akreditacijski listini K-114

Kontrolni organ ERICo izvaja kontrolo dopustnosti odlaganja odpadkov v skladu z zahtevami standarda SIST EN ISO/IEC 17020:2012 in veljavno nacionalno zakonodajo. Obseg dejavnosti kontrolnega organa vključuje začetno in periodično kontrolo. več

Delavnica za identifikacijo okoljskih problemov v Idriji

Inštitut ERICo pripravlja (posodablja) Občinski program varstva okolja za Idrijo (OPVO). Izdelovalci pridobivajo podatke iz obstoječih dokumentov, mnenj ljudi na delavnicah in usmeritev občinske uprave ter podjetij. Vodja projekta je osnutek poročila o stanju okolja oddal predstavnikom tamkajšnje občinske uprave v ponedeljek, 15. junija, delavnico pa so organizirali v četrtek, 18. junija. več

Monitoringi in druge storitve na področju emisij v zrak

Letos smo z monitoringom deponij začeli že v samem začetku leta in po začetnih mesecih pridobili tudi lepo število novih naročnikov. Poleg mesečnih monitoringov deponij smo izvedli tudi vrsto vzorčenj emisij snovi v zrak iz gradbene, predelovalne in kovinarske industrije ter tehnoloških meritev v energetiki. več

Odpadek naj ne bo odpadek 2015

Ob mednarodnem dnevu okolja smo v Velenju zaključili letošnji projekt Odpadek naj ne bo odpadek. Ta pomembni mladinski izobraževalni program smo že leta 1996 zastavili v sodelovanju z Medobčinsko zvezo prijateljev mladine. Od takrat vsaka generacija šesto ali sedmošolcev dopolni svoje znanje s področja gospodarjenja z odpadki. Pridobljene izkušnje prenašajo na sošolce in člane svojih gospodinjstev. več