ERICo - komunikacija med naravo, družbo in sodobno tehnologijo
Odpadki, biološko razgradljivi odpadki
Zemljine
Poročila o vplivih na okolje
Šolski program
Naša naložba v prihodnost več

Vstopna stran

Učinkovito čiščenje odpadne vode

Testna mala komunalna čistilna naprava (MKČN), ki smo jo jeseni 2014 vgradili v greznico družinske hiše, dokazano dobro deluje. Vzorčenje prečiščene odpadne vode smo opravili na iztoku iz MKČN 18. marca 2015. Iz analize rezultatov je razvidno, da kvaliteta prečiščene vode ustreza zahtevam iz Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS št. 98/07 in št. 30/10). Izmerjena vrednost KPKd je znašala manj kot 30 mg O2/l (dovoljena vrednost 150 mg O2/l), BPK5 pa manj kot 9 mg O2/l (dovoljena vrednost 30 mg O2/l). več

Projekt »Strokovne podlage za pripravo ukrepov vezanih na ravnanje z invazivnimi tujerodnimi vrstami in osveščanje«

V okviru projekta»Strokovne podlage za pripravo ukrepov vezanih na ravnanje z invazivnimi tujerodnimi vrstami in osveščanje«, je bilo v mesecu marcu naročniku, Ministrstvu za okolje in prostor, oddano zaključno poročilo. več

Širitev obsega akreditacije

V začetku marcu smo imeli na ERICu redno ocenjevanje skladnosti s strani Slovenske akreditacije. Tudi tokrat ERICo širi obseg akreditirane dejavnosti, letos pri metodah s področij preskušanja tal, odpadkov, sedimentov in blat čistilnih naprav ter vzorčenja podzemnih vod, kompostov in digestatov. Ugotovitve ocenjevalne komisije potrjujejo skladnost z zahtevami ISO/IEC 17025. Akreditacija po ISO/IEC 17025 našim naročnikom zagotavlja najvišjo stopnjo kakovosti. več

Občinski programi varstva okolja (OPVO)

Trenutno pripravljamo štiri tovrstne programe in sicer za MO Velenje, MO Novo mesto ter Občini Sevnica in Idrija. S pripravo programov smo v naštetih občinah v različnih fazah. V Velenju in Idriji praktično na začetku medtem ko se v Novem mestu in Sevnici dela približujejo koncu. več

Nove storitve v laboratoriju

V laboratoriju ERICa smo pričeli z izvajanjem novih meritev na področju preskušanja vod. Ponujamo celovit nabor določitev koncentracij kloriranih organskih spojin, hormonskih motilcev, izvedemo pa tudi kvalittativno analizo vzorcev na oceno prisotnosti različnih organskih spojin. Na ta način lahko potrdimo ali ovržemo prisotnost širokega spektra različnih onesnažil. Našim naročnikom je tako na vojo še bolj celovita storitev. Prepričajte se! več

Zunanja presoja po standardu ISO 9001/2008

V januarju 2015 smo uspešno opravili peto presojo sistema kakovosti ISO 9001:2008 z razvojem, ki jo je izvedla certifikacijska hiša TÜV SÜD Sava d.o.o. Ker je šlo za ponovitveno presojo (le-ta se ponavlja vsaka tri leta), so preverjali vse organizacijske enote. ERICo je bil leta 1999 med prvimi inštituti v Sloveniji certificiran po standardu ISO 9001 za področje raziskav, tehnoloških in laboratorijskih storitev ter izobraževanja na področju varstva okolja. več